https://woodbury.typepad.com > BBC Results & Standings

Tempe - Final 2001 Point Standings:

Tempe - Final 2001 Point Standings:

Judy Hartley -- 12

T e r r y V a l e n t i n e -- 11

Chris Freitag -- 8

Chuck Freitag -- 4